Vnitrostranické informace ÚV KSČ 1979 – 1989
(faksimilová edice dokumentů)
Alena Nosková – Jaroslav Pažout

Fungování informačního toku směrem od základních organizací až po ústřední výbor KSČ a zpět a jeho neustálé zdokonalování bylo tradičně považováno vedoucími funkcionáři komunistické strany – řečeno jejich dikcí – za jednu ze základních podmínek pro zlepšování práce orgánů komunistické strany i pro udržování a prohlubování její vedoucí úlohy. Jako obzvláště závažný úkol se to jevilo po porážce reformního procesu v roce 1969. Rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ z 29. listopadu 1969 byl zrušen útvar politickoodborných služeb (dříve útvar svodné informace, plánu a řízení). Problematika vnitrostranických informací od základních organizací až po ÚV KSČ (tedy tok zdola nahoru) byla začleněna do politickoorganizačního oddělení a vnitrostranické zpravodajství od ÚV KSČ k nižším orgánům až po základní organizace (tok shora dolů) do sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ a později do nově vzniklého všeobecného oddělení ÚV KSČ. Plynulejšího a širšího proudění vnitrostranických informací a jejich zkvalitnění se snažily orgány ÚV KSČ docílit vydáváním různých směrnic a vypracováváním pololetních plánů. Pravidelné zprávy krajských, resp. městských výborů KSČ, které obsahovaly mj. informace o politické situaci a událostech v jednotlivých regionech, o náladách obyvatelstva, o příkladech zabezpečování klíčových úkolů, vnitřním životě komunistické strany aj., byly využívány pro přípravu zpráv a podkladových materiálů pro vedení komunistické strany. 


V roce 1979 bylo přistoupeno ke zpracovávání a vydávání souhrnnějších čtrnáctidenních informací o politické situaci a činnosti nižších orgánů KSČ i základních organizací komunistické strany určené členům a kandidátům předsednictva a členům sekretariátu ÚV KSČ. Vnitrostranické informace brzy získaly stabilní podobu, ke stálým bodům jejich obsahu patřily informace o politické situaci v krajích a náladách členů komunistické strany i ostatních obyvatel, o činnosti nižších stranických orgánů a o činnosti základních organizací strany, především o členských schůzích, o stavu plnění některých důležitých úkolů atd. První číslo vnitrostranických informací bylo politickoorganizačním odborem ÚV KSČ vydáno 20. července 1979, do konce tohoto roku vyšlo ještě další devět čísel. I v dalších letech se s určitými výjimkami udržela zhruba čtrnáctidenní frekvence (většinou s poklesem v letním prázdninovém období) vydávání vnitrostranických informací. V r. 1980 vyšlo dohromady 20 čísel, v r. 1981 24, v r. 1982 17, v r. 1983 18, v r. 1984 22, v r. 1985 18, v r. 1986 14 řádných čísel a osm mimořádných čísel věnovaných průběhu a výsledkům voleb do zastupitelských sborů v květnu 1986, v r. 1987 22 a v r. 1988 17 čísel. Jejich počet výrazně stoupl v roce 1989, kdy jich bylo vydáno 55. Tento nárůst souvisel s dramatickými událostmi vrcholící krize komunistického režimu a jeho následného zhroucení, jimiž byly mj. demonstrace v lednu 1989 u příležitosti dvacátého výročí smrti Jana Palacha a především hektický vývoj po 17. listopadu 1989. Poslední vnitrostranická informace byla vydána 14. prosince 1989. Číslování vnitrostranických informací vycházelo z tradičního úzu aparátu KSČ, který respektoval několikaleté periody ohraničené celostátními sjezdy komunistické strany, v případě vnitrostranických informací pak konkrétně 16. sjezd probíhající 6. – 10. dubna 1981 a 17. sjezd ve dnech 24. – 28. března 1986. Pro první období tak byla vydána čísla 1 z 20. července 1979 až 37 z 15. dubna 1981, pro druhé období čísla 1 z 24. dubna 1981 až 95 z 15. března 1986 a pro třetí období čísla 1 z 2. dubna 1986 až 106 ze 14. prosince 1989.


Předkládaná faksimilová edice vnitrostranických informací byla připravena v rámci grantového projektu GA ČR „Komunistická strana a bolševismus" (projekt č. 409/08/1621), jehož nositelem je od roku 2008 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., a to ve spolupráci s Národním archivem jako společný projekt těchto dvou institucí. Publikované dokumenty pochází z dílčího fondu Komunistická strana Československa – ústřední výbor – dokumentace, který je uložen v Národním archivu. Dohledáno bohužel zatím nebylo číslo 89 z roku 1989, číslo 41 z roku 1988 zřejmě nevyšlo, s největší pravděpodobností došlo v tomto případě při číslování k numerické chybě.

KategorieSoubory

folder icon 10 1979
folder icon 20 1980
folder icon 24 1981
folder icon 17 1982
folder icon 18 1983
folder icon 22 1984
folder icon 18 1985
folder icon 15 1986
folder icon 22 1987
folder icon 17 1988
folder icon 54 1989

Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf.