Dokumenty

KategorieSoubory

folder icon 237 Vnitrostranické informace ÚV KSČ 1979 – 1989
(faksimilová edice dokumentů)
Alena Nosková – Jaroslav Pažout

Fungování informačního toku směrem od základních organizací až po ústřední výbor KSČ a zpět a jeho neustálé zdokonalování bylo tradičně považováno vedoucími funkcionáři komunistické strany – řečeno jejich dikcí – za jednu ze základních podmínek pro zlepšování práce orgánů komunistické strany i pro udržování a prohlubování její vedoucí úlohy. Jako obzvláště závažný úkol se to jevilo po porážce reformního procesu v roce 1969. Rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ z 29. listopadu 1969 byl zrušen útvar politickoodborných služeb (dříve útvar svodné informace, plánu a řízení). Problematika vnitrostranických informací od základních organizací až po ÚV KSČ (tedy tok zdola nahoru) byla začleněna do politickoorganizačního oddělení a vnitrostranické zpravodajství od ÚV KSČ k nižším orgánům až po základní organizace (tok shora dolů) do sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ a později do nově vzniklého všeobecného oddělení ÚV KSČ. Plynulejšího a širšího proudění vnitrostranických informací a jejich zkvalitnění se snažily orgány ÚV KSČ docílit vydáváním různých směrnic a vypracováváním pololetních plánů. Pravidelné zprávy krajských, resp. městských výborů KSČ, které obsahovaly mj. informace o politické situaci a událostech v jednotlivých regionech, o náladách obyvatelstva, o příkladech zabezpečování klíčových úkolů, vnitřním životě komunistické strany aj., byly využívány pro přípravu zpráv a podkladových materiálů pro vedení komunistické strany. 


V roce 1979 bylo přistoupeno ke zpracovávání a vydávání souhrnnějších čtrnáctidenních informací o politické situaci a činnosti nižších orgánů KSČ i základních organizací komunistické strany určené členům a kandidátům předsednictva a členům sekretariátu ÚV KSČ. Vnitrostranické informace brzy získaly stabilní podobu, ke stálým bodům jejich obsahu patřily informace o politické situaci v krajích a náladách členů komunistické strany i ostatních obyvatel, o činnosti nižších stranických orgánů a o činnosti základních organizací strany, především o členských schůzích, o stavu plnění některých důležitých úkolů atd. První číslo vnitrostranických informací bylo politickoorganizačním odborem ÚV KSČ vydáno 20. července 1979, do konce tohoto roku vyšlo ještě další devět čísel. I v dalších letech se s určitými výjimkami udržela zhruba čtrnáctidenní frekvence (většinou s poklesem v letním prázdninovém období) vydávání vnitrostranických informací. V r. 1980 vyšlo dohromady 20 čísel, v r. 1981 24, v r. 1982 17, v r. 1983 18, v r. 1984 22, v r. 1985 18, v r. 1986 14 řádných čísel a osm mimořádných čísel věnovaných průběhu a výsledkům voleb do zastupitelských sborů v květnu 1986, v r. 1987 22 a v r. 1988 17 čísel. Jejich počet výrazně stoupl v roce 1989, kdy jich bylo vydáno 55. Tento nárůst souvisel s dramatickými událostmi vrcholící krize komunistického režimu a jeho následného zhroucení, jimiž byly mj. demonstrace v lednu 1989 u příležitosti dvacátého výročí smrti Jana Palacha a především hektický vývoj po 17. listopadu 1989. Poslední vnitrostranická informace byla vydána 14. prosince 1989. Číslování vnitrostranických informací vycházelo z tradičního úzu aparátu KSČ, který respektoval několikaleté periody ohraničené celostátními sjezdy komunistické strany, v případě vnitrostranických informací pak konkrétně 16. sjezd probíhající 6. – 10. dubna 1981 a 17. sjezd ve dnech 24. – 28. března 1986. Pro první období tak byla vydána čísla 1 z 20. července 1979 až 37 z 15. dubna 1981, pro druhé období čísla 1 z 24. dubna 1981 až 95 z 15. března 1986 a pro třetí období čísla 1 z 2. dubna 1986 až 106 ze 14. prosince 1989.


Předkládaná faksimilová edice vnitrostranických informací byla připravena v rámci grantového projektu GA ČR „Komunistická strana a bolševismus" (projekt č. 409/08/1621), jehož nositelem je od roku 2008 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., a to ve spolupráci s Národním archivem jako společný projekt těchto dvou institucí. Publikované dokumenty pochází z dílčího fondu Komunistická strana Československa – ústřední výbor – dokumentace, který je uložen v Národním archivu. Dohledáno bohužel zatím nebylo číslo 89 z roku 1989, číslo 41 z roku 1988 zřejmě nevyšlo, s největší pravděpodobností došlo v tomto případě při číslování k numerické chybě.

folder icon 17 Neperiodické publikace Ústředního výboru KSČ
(faksimilová edice dokumentů)
Alena Nosková – Jaroslav Pažout

V rámci společného projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. (grantový projekt GA ČR č. 409/08/1621 „Komunistická strana a bolševismus") a Národního archivu byly vedle faksimilové edice vnitrostranických informací ÚV KSČ z let 1979 – 1989 vytvořeny digitální kopie řady drobných neperiodických publikací schválených nejvyššími orgány Komunistické strany Československa. Většinou se jedná o instrukce a jiné dokumenty z let 1970 – 1972 týkající se tzv. konsolidačního procesu, jsou zde mj. publikovány instrukce ke kádrové politice komunistické strany. Tyto publikace jsou stejně jako vnitrostranické informace uloženy v dílčím fondu Národního archivu Komunistická strana Československa – ústřední výbor – dokumentace. Do budoucna se počítá s rozšířením tohoto souboru drobných publikací stejně jako s publikováním dalších významných souborů z provenience nejvyšších orgánů Komunistické strany Československa.


Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf.